MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER
Boost your confidence
Never forget your worth
book browdate
Be the boss of your brows!
No more bad brow days
book browdate
Browdate?
Your brows, our passion
book browdate
Previous slide
Next slide

Privacy Verklaring

The Brow Doctor Browbar & Academy gevestigd aan Voorstraat 61 A, 3201 BA SPIJKENISSE
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Brow Doctor Browbar & Academy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Webhosting
Onze boekingsysteem en website is ontwikkeld met Salonized, WordPress en webhosting siteground. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor onze dienstverlening worden met deze partij gedeeld. Salonized, WordPress en Siteground heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Deze verwerkt persoonsgegevens namens ons, zij zullen jouw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Salonized, WordPress en Siteground is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Brow Doctor Browbar & Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thebrowdoctor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Brow Doctor Browbar & Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van de persoonsgegevens: 5 jaar

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Brow Doctor Browbar & Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thebrowdoctor.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
The Brow Doctor Browbar & Academy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Brow Doctor Browbar & Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The Brow Doctor Browbar & Academy uw persoonsgegevens alleen aan de bedrijven waarmee wij samenwerken om je behandeling en betalingen te verwerken (Mollie, Salonized)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Brow Doctor Browbar & Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Externe links
De website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van andere websites die naar of vanaf onze website zijn gelinkt. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@thebrowdoctor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. The Brow Doctor Browbar & Academy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. The Brow Doctor Browbar & Academy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacyverklaring wijziging
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Als deze aanpassingen voor u van groot belang zijn, zullen wij u hiervan altijd dertig (30) dagen van te voren op de hoogte stellen

Het opleidingsinstituut:

The Brow Doctor Browbar & Academy
Voorstraat 61 A
3201 BA Spijkenisse
KVK: 72803517

Kosten van de opleiding

1.1 The Brow Doctor Browbar & Academy bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit duidelijk in de studiegids en op de website.
1.2 De offerte is 3 maanden geldig.

2. DE OPLEIDING

2.1 The Brow Doctor Browbar & Academy verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website of in uw offerte.
2.2 De overeenkomst tussen The Brow Doctor Browbar & Academy en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. De cursist ontvangt een factuur. Na het betalen van de non-refundable aanbetaling ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving.. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
2.3 De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan The Brow Doctor Browbar & Academy te melden.
2.4 Bij het voldoen van de aanbetaling ga je akkoord met de Algemene Voorwaarde van de The Brow Doctor Browbar & Academy.

3. BETALING VAN HET LESGELD

3.1 The Brow Doctor Browbar & Academy bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
3.2 Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.
3.3 The Brow Doctor Browbar & Academy mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

4. VERPLAATSEN VAN DE OPLEIDING

4.1 Aanbetalingen worden niet geretourneerd. Alle aanbetalingen zijn non-refundable.
4.2 Verplaatsen geschiedt per e-mail. Cursist ontvangt per e-mail een bevestiging.
4.3 De training kan tot 7 dagen van te voren kosteloos worden verplaatst.
4.4 Bij verplaatsen vanaf 7 dagen vooraf wordt er €65.- excl btw in rekening gebracht.
4.5 Bij verplaatsen vanaf 3 dagen vooraf wordt er €100.- excl btw in rekening gebracht
4.6 Bij verplaatsen vanaf 24 vooraf wordt er €150.- excl btw in rekening gebracht

5. ANNULEREN VAN DE OPLEIDING

5.1 De training kan tot 7 dagen van te voren kosteloos -excl. non-refundable aanbetaling- worden geannuleerd.
5.2 Bij annuleren vanaf 4 dagen vooraf wordt er 25% in rekening gebracht.
5.3 Bij annuleren vanaf 48 uur vooraf wordt er 40% in rekening gebracht.

6. NO-SHOW VAN DE OPLEIDING

6.1 Bij het niet komen opdagen “no-show” wordt 50% van de opleiding ingenomen.
6.2 Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. Graag ontvangen wij hiervan schriftelijk bewijs. In geval van overlijden van naasten, hoe vervelend het ook is, ontvangen wij graag een bewijs van overlijden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie.

7. IN GEBREKE

7.1 Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
8.2 De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

9. LES

9.1 The Brow Doctor Browbar & Academy is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden en of lesdata dan tussentijds te wijzigen.

9.2 Wanneer The Brow Doctor Browbar & Academy de cursus wilt verplaatsen om een reden zoals artikel 6.2, geldt artikel 6.2 ook voor de The Brow Doctor Browbar & Academy.

10. MODELLEN

10.1 Cursist zorgt zelf voor een goed model en een back-up model.
10.2 Ongeacht welke redenen ook zijn wij genoodzaakt om bij een annulering wegens geen en of niet komen opdagen van model te handelen volgens artikel 5.2
10.3 Je kan via de website een ‘get me a model’ ticket kopen voor €25.- excl. btw in de webshop van The Brow Doctor Browbar & Academy. Tickets kunnen gekocht worden tot uiterlijk 4 (vier) dagen voor de opleidingsdatum.
10.4 The Brow Doctor Browbar & Academy kan echter geen garantie bieden dat het lukt om een model te regelen. Hierbij willen wij je erop wijzen dat uit ervaring modellen ook wel eens niet komen opdagen, of melden zij zich last minute af. Daarom geven wij aan dat wij niet 100% de garantie kunnen bieden voor het regelen van een model.
10.5 Wanneer The Brow Doctor Browbar & Academy geen model kan regelen, meldt de The Brow Doctor Browbar & Academy dit 48 uur voor aanvang aan cursist. Cursist dient dan echter zelf een model te moeten regelen. Als cursist meld jij je aan voor een cursus waarbij modellen nodig zijn. Hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid dan ook bij jou zelf voor het regelen van modellen. Als er geen model is, kun je helaas niet deelnemen aan de cursus.
10.6 Wanneer je niet kan deelnemen aan de cursus wegens geen model handelt de opleidingsinstituut volgens artikel 4.

11. AUTEURSRECHT

11.1 Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van The Brow Doctor Browbar & Academy berust bij The Brow Doctor Browbar & Academy. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het The Brow Doctor Browbar & Academy.

12. GESCHILLEN

12.1 Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen The Brow Doctor Browbar & Academy en de cursist, kan een klacht hierover per e-mail worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 14 werkdagen schriftelijk per e-mail te reageren op deze klacht.

;