MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER
Boost your confidence
Never forget your worth
book browdate
Be the boss of your brows!
No more bad brow days
book browdate
Browdate?
Your brows, our passion
book browdate
Previous slide
Next slide

Algemene Voorwaarden Browbar

The Brow Doctor Browbar & Academy
Voorstraat 61 A
3201 BA, Spijkenisse
KVK: 72803517

1.Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen The Brow Doctor Browbar en een klant waarop The Brow Doctor Browbar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De klant behoort zich in behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Brow Doctor Browbar & Academy het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

2. AVG

2.1 Als je voor de eerste keer een afspraak maakt bij The Brow Doctor Browbar , vragen wij een aantal gegevens van je die wij nodig hebben voor onze administratie. Deze gegevens bewaren wij in ons administratiesysteem. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om volgens de richtlijnen van Algemene Verordening Gegevensbescherming en beschikt in het verlengde daarvan over een uitgebreid privacy beleid. The Brow Doctor Browbar & Academy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The Brow Doctor Browbar & Academy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

2.2 Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden via de boeking site geeft u blijk kennis te hebben genomen met de daaraan verbonden Algemene Voorwaarden van The Brow Doctor Browbar & Academy
2.3 Voor de behandeling en/of via de intake intakeformulier wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden en sociale media. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

3. Behandeling

3.1 The Brow Doctor Browbar & Academy zal de overeengekomen behandeling zorgvuldig en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Eventueel gegeven behandelingstijden zijn indicatief.
3.3 Klanten kunnen zich op de hoogte stellen van de behandelprijzen en productprijzen via de website.
3.4 In verband met veiligheids- en hygiënische redenen is het niet toegestaan om huisdieren en/of kinderen en of derde die geen behandelingen hebben mee te nemen in de salon.
3.5 Indien de door u gekozen medewerker door onvoorziene omstandigheden afwezig is, wordt u door een andere medewerker geholpen. Indien dit niet gewenst is, heeft u de mogelijkheid om uw afspraak kosteloos te verplaatsen. Bij annulering vervalt echter uw aanbetaling.

4. Betaling
4.1 Om een afspraak te boeken is er een non-refundable aanbetaling vereist van 50% van uw geboekte behandeling(en).
4.2 De aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd.
4.3 The Brow Doctor Browbar & Academy vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar.
4.4 The Brow Doctor Browbar & Academy vermeldt prijswijzigingen dertig (30) dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon, op de website en via sociale media.
4.5 De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
4.6 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4.7 De klant dient direct na afloop van de behandeling het resterende bedrag van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen.

5. Inlezen en formulieren
5.1 Klanten kunnen zich op de hoogte stellen van alle voorzorg via de website.
5.2 Klanten ontvangen direct na het boeken van een afspraak een intake formulier per e-mail.
5.3 Zorg dat u deze 48 uur vòòr uw afspraak digitaal invul. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
5.4 Wanneer u uw intake formulier niet tijdig, na 24 uur voor uw afspraak of op locatie heef ingevuld en er bevinden zich problemen, wordt het volledige bedrag van uw geboekte behandeling in rekening gebracht.
5.6 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

6. Verplaatsen
6.1 Het is mogelijk om uw afspraak tot 24 uur van tevoren te verplaatsen.
6.2 Neemt u na 24 uur contact op voor het verplaatsen van de afspraak, dan wordt dit gezien als een no-show. De volledige behandeling wordt bij cliënte in rekening gebracht.
6.3 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

7. Annuleringen
7.1 Bij het annuleren van uw afspraak ontvangt u uw aanbetaling in geen geval terug.
7.2 Annuleert u uw afspraak na 24 uur voor uw afspraak, wordt het volledige bedrag van uw geboekte behandeling in rekening gebracht.
7.3 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

8. Te laat
8.1 Meer als 10 minuten te laat kan je afspraak vervallen en/of wordt de behandeling ingekort naar een behandeling die wèl nog mogelijk is.
8.2 Wanneer u geen behandeling meer wenst, dan brengen wij de kosten van uw geboekte behandeling in rekening.
8.3 Wanneer u te laat bent en geen enkele behandeling meer mogelijk is brengen wij de kosten van uw geboekte behandeling in rekening. Dit geld bij alle redenen voor het te laat zijn of andere plotselinge situaties waardoor de klant niet op tijd naar de afspraak kan komen.
8.4 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

9. No Show
9.1 No-show geldt voor alle verplaatsingen of annuleringen na 24 uur voor uw afspraak.
9.2 Bij een no-show zijn wij genoodzaakt om het resterende bedrag van uw geboekte behandeling in rekening te brengen.
9.3 Bij het uitblijven van betaling zullen wij na 3 herinneringen uw dossier uit handen geven. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

10. overmacht
10.1 The Brow Doctor Browbar & Academy is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop The Brow Doctor Browbar & Academy geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.3. In het geval dat The Brow Doctor Browbar & Academy de overeenkomst (deels) niet (tijdig) kan uitvoeren wegens overmacht, dan wordt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Brows by The Browdoctor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Brow Doctor Browbar & Academy is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, skincare producten en/of medicijngebruik.
11.2 The Brow Doctor Browbar & Academy heeft het recht een schadevergoeding van je te eisen als je meubilair, apparatuur of producten van ons beschadigt.

11.3 Diefstal melden we altijd bij de politie.

12. Garantie
12.1 Brows by The Browdoctor geeft de cliënt 48 uur garantie op de verrichte behandelingen.
12.2 Verder staan wij niet garant voor enige allergieën.

13. Aankoop webshop
13.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen vanaf de dag dat PostNL deze heeft afgeleverd volgens Track & Trace code.
13.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
13.3 Consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden.
13.4 Als consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
13.5 Verzendkosten zijn voor rekening van de consument. Dit geldt voor elke aankoop.
13.6 The Brow Doctor Browbar levert geen retour labels.
13.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
13.8 In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft – excl. verzendkosten – zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding terugbetalen.

14. Klachten
14.1 Als de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, gemeld worden aan The Brow Doctor Browbar & Academy
14.2 Wanneer de klacht op sociale media wordt geplaatst voordat er contact is opgenomen met The Brow Doctor Browbar & Academy, worden deze klachten niet meer behandeld.

15. Cadeaubonnen
15.1 De cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig.
15.2 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

16. Corona maatregelen
16.1 Indien contactberoepen sluiten i.v.m. coronamaatregelen of andere vormen van staatsgreep, waardoor The Brow Doctor Browbar & Academy niet open kan, worden alle online en mondelinge afspraken via het online systeem verschoven, of bevroren tot de maatregelen versoepelen en wij weer open mogen.
16.2. Indien contactberoepen gesloten zijn, zijn er geen refunds/restitutie mogelijk.

;