MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER MULTIPLE WORLDWIDE INTERNATIONAL AWARDS WINNER
Boost your confidence
Never forget your worth
book browdate
Be the boss of your brows!
No more bad brow days
book browdate
Browdate?
Your brows, our passion
book browdate
Previous slide
Next slide

Algemene Voorwaarden Academy

Het opleidingsinstituut:

The Brow Doctor Browbar & Academy
Voorstraat 61 A
3201 BA Spijkenisse
KVK: 72803517

Kosten van de opleiding

1.1 The Brow Doctor Browbar & Academy bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit duidelijk in de studiegids en op de website.
1.2 De offerte is 3 maanden geldig.

2. DE OPLEIDING

2.1 The Brow Doctor Browbar & Academy verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website of in uw offerte.
2.2 De overeenkomst tussen The Brow Doctor Browbar & Academy en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. De cursist ontvangt een factuur. Na het betalen van de non-refundable aanbetaling ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving.. Indien de cursist jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
2.3 De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan The Brow Doctor Browbar & Academy te melden.
2.4 Bij het voldoen van de aanbetaling ga je akkoord met de Algemene Voorwaarde van de The Brow Doctor Browbar & Academy.

3. BETALING VAN HET LESGELD

3.1 The Brow Doctor Browbar & Academy bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
3.2 Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan.
3.3 The Brow Doctor Browbar & Academy mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

4. VERPLAATSEN VAN DE OPLEIDING

4.1 Aanbetalingen worden niet geretourneerd. Alle aanbetalingen zijn non-refundable.
4.2 Verplaatsen geschiedt per e-mail. Cursist ontvangt per e-mail een bevestiging.
4.3 De training kan tot 7 dagen van te voren kosteloos worden verplaatst.
4.4 Bij verplaatsen vanaf 7 dagen vooraf wordt er €65.- excl btw in rekening gebracht.
4.5 Bij verplaatsen vanaf 3 dagen vooraf wordt er €100.- excl btw in rekening gebracht
4.6 Bij verplaatsen vanaf 24 vooraf wordt er €150.- excl btw in rekening gebracht

5. ANNULEREN VAN DE OPLEIDING

5.1 De training kan tot 7 dagen van te voren kosteloos -excl. non-refundable aanbetaling- worden geannuleerd.
5.2 Bij annuleren vanaf 4 dagen vooraf wordt er 25% in rekening gebracht.
5.3 Bij annuleren vanaf 48 uur vooraf wordt er 40% in rekening gebracht.

6. NO-SHOW VAN DE OPLEIDING

6.1 Bij het niet komen opdagen “no-show” wordt 50% van de opleiding ingenomen.
6.2 Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. Graag ontvangen wij hiervan schriftelijk bewijs. In geval van overlijden van naasten, hoe vervelend het ook is, ontvangen wij graag een bewijs van overlijden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gedachtenisprentje of overlijdensadvertentie.

7. IN GEBREKE

7.1 Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
8.2 De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

9. LES

9.1 The Brow Doctor Browbar & Academy is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden en of lesdata dan tussentijds te wijzigen.

9.2 Wanneer The Brow Doctor Browbar & Academy de cursus wilt verplaatsen om een reden zoals artikel 6.2, geldt artikel 6.2 ook voor de The Brow Doctor Browbar & Academy.

10. MODELLEN

10.1 Cursist zorgt zelf voor een goed model en een back-up model.
10.2 Ongeacht welke redenen ook zijn wij genoodzaakt om bij een annulering wegens geen en of niet komen opdagen van model te handelen volgens artikel 5.2
10.3 Je kan via de website een ‘get me a model’ ticket kopen voor €25.- excl. btw in de webshop van The Brow Doctor Browbar & Academy. Tickets kunnen gekocht worden tot uiterlijk 4 (vier) dagen voor de opleidingsdatum.
10.4 The Brow Doctor Browbar & Academy kan echter geen garantie bieden dat het lukt om een model te regelen. Hierbij willen wij je erop wijzen dat uit ervaring modellen ook wel eens niet komen opdagen, of melden zij zich last minute af. Daarom geven wij aan dat wij niet 100% de garantie kunnen bieden voor het regelen van een model.
10.5 Wanneer The Brow Doctor Browbar & Academy geen model kan regelen, meldt de The Brow Doctor Browbar & Academy dit 48 uur voor aanvang aan cursist. Cursist dient dan echter zelf een model te moeten regelen. Als cursist meld jij je aan voor een cursus waarbij modellen nodig zijn. Hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid dan ook bij jou zelf voor het regelen van modellen. Als er geen model is, kun je helaas niet deelnemen aan de cursus.
10.6 Wanneer je niet kan deelnemen aan de cursus wegens geen model handelt de opleidingsinstituut volgens artikel 4.

11. AUTEURSRECHT

11.1 Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van The Brow Doctor Browbar & Academy berust bij The Brow Doctor Browbar & Academy. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het The Brow Doctor Browbar & Academy.

12. GESCHILLEN

12.1 Bij geschillen tussen de cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen The Brow Doctor Browbar & Academy en de cursist, kan een klacht hierover per e-mail worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 14 werkdagen schriftelijk per e-mail te reageren op deze klacht.

;